top of page
צל
באנר ביטוח לפרילנסרים

ביטוח לפרילנסרים שהם "שכירים תמורת חשבונית" באתר בנייה

מאת: איציק סימון

אחת התופעות הידועות בענף הבנייה היא הנוכחות הגבוהה של פרילנסרים כדוגמת מנהלי פרויקט, מנהלי עבודה ולאחרונה גם עוזרי בטיחות, המועסקים תמורת חשבונית מטעמי נוחיות של שני הצדדים - המעסיק והפרילנסר, אך במבחן יחסי עובד מעביד דינם כדין עובד שכיר רגיל.

לא אחת מדובר על אנשי מקצוע אשר מצד אחד מועסקים כנגד חשבונית, ומאידך מהווים חלק בלתי נפרד ממצבת הצוות המקצועי. לעתים תכופות עבודתם בפרויקט מהווה את פעילותם העסקית-המקצועית היחידה, או לכל הפחות המרכזית, בלשון המעטה.

מבחינת מבחן יחסי עובד- מעביד, פעמים רבות דין פרילנסר כזה העובד 8 שעות עבודה ביום אצל אותו המעסיק ויש לו באתר משרד ועמדת עבודה – כדין עובד מהשורה,  והוא עשוי להיחשב חוקית כעובד לכל דבר ועניין מבחינה מהותית.

אילוסטרציה - הפתרון הביטוחי

הפתרון הביטוחי

הפתרון הביטוחי הראוי הינו הוספת תנאים מצטברים לעניין העסקת פרילנסרים באמצעות חשבונית, וזאת בתנאי שאותם פרילנסרים מועסקים אצל המבוטח בלבד, בקשר עם עבודתם ו/או פעילותם עבור המבוטח בלבד - הן בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות והן בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הנערכת על-ידי המבוטח. פתרון זה מאפשר את הסדרת הסוגייה הביטוחית בהתאם לסיכונים, בד בבד עם האפשרות לעבוד מול פרילנסרים כנגד חשבונית בשל שיקולים כדוגמת נוחות, מיסוי וכדומה:

  1. הרחבת אחריות אישית - כך שהפוליסות תורחבנה לכלול כיסוי בגין אחריותם האישית של עובדי המבוטח ובכלל זה עובדים פרילנסרים המועסקים על-ידי המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם מפעילותם בעת היותם שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.

  2. הרחבת שם המבוטח לכלול עובדים המועסקים באמצעות חשבונית בתנאי שעובדים אלה מועסקים אצל המבוטח בלבד, בקשר עם עבודתם ו/או פעילותם עבור המבוטח ולעניין זה הם יחשבו כעובדים לכל דבר ועניין.

 

יצוין כי חשוב שהפתרון הביטוחי המוצע יבוא לידי ביטוי בשתי הפוליסות - גם בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות וגם בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית - כך שיינתן לאותו פרילנסר כיסוי גם בגין נזקים פיזיים וגם בגין נזקים פיננסיים.

לחילופין, ניתן גם לדרוש מהפרילנסר לרכוש באופן עצמאי ביטוח לאחריות מקצועית, אך אין זה בהכרח הפתרון הפרקטי מכמה סיבות עיקריות:
 

 ראשית, יש לזכור כי ביטוח אחריות מקצועית  צריך להיות בתוקף במועד הגשת התביעה (Claims Made) ולכן לא די בעריכת ביטוח כזה במועד בו מבוצע הפרויקט אלא יש צורך להמשיך ולהחזיק ביטוח זה למשך תקופה ארוכה לאחר מכן.

שנית, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הינה פוליסה יקרה והצבת התנאי של רכישת ביטוח אחריות מקצועית לפרילנסר עלולה לייצר רף כניסה גבוה, שבעל המקצוע לא יוכל (או לא יהיה מעוניין) לעמוד בו. זאת ועוד, אף אם יעמוד בכך, אין שום ערובה שימשיך ויחזיק ביטוח זה לאחר תום תקופת הפרויקט ואז לא יהיה כיסוי ביטוחי אם הפוליסה לא תהיה בתוקף במועד הגשת התביעה.

 

לא זו אף זו, לעיתים עלול להיות קושי להשגת ביטוח אחריות מקצועית, בעיקר למנהלי עבודה וממוני בטיחות שאינם מהנדסים או הנדסאים, ובמקרים רבים הדבר פשוט איננו אפשרי, וגם אם לחלק מבעלי המקצוע הוא אפשרי- בד"כ גבולות האחריות שניתנים במסגרת הפוליסה הם נמוכים ביחס לסיכון האפשרי, בפרמיה גבוהה - כך שמדובר בביטוח שהופך ל"לא כלכלי".

אילוסטרציה סיכום משפטי
  1. הגנה על הפרילנסר הינה הגנה גם על מעסיקו - למעסיק פרילנסר יש אינטרס בהגנה על האחרון, שכן פעמים רבות פרילנסרים כוללים בחוזים שלהם סעיפי שיפוי המחייבים את מעסיקם לשפותם במקרה של תביעה.

  2. מניעת יריבויות הדדיות - יריבויות משפטיות עם בעלי מקצוע פרילנסרים באתר, כגון מנהלי פרויקט, מנהלי עבודה, וכיו"ב, אינם תורמים דבר לאף אחד מן הצדדים, נהפוך הוא - יכולים להזיק מאד.

  3. קושי להשיג ביטוח אחריות מקצועית לפרילנסר - עלול להיות קושי בהשגת ביטוח אחריות מקצועית לגורמי מקצוע אלה, ולעתים קרובות הפתרון היחיד האפשרי הוא הכללתם בפוליסות של הקבלן החברה הקבלנית / היזם.

  4. הגנה מפני תביעות שיפוי - רכישת הפוליסה לעבודות קבלניות ע"י סוכן מומחה בתחום, כאשר היא נרכשת כהלכה, מונעת בסבירות גבוהה הגשת תביעה ישירות כנגד הפרילנסר, לרבות תביעת שיבוב מצד חברת ביטוח בהליך מתקדם לתביעה אחרת שהתקבלה.

  5. יתרון כספי - אין צורך ברכישת שתי פוליסות - האחת לחברה הקבלנית והשנייה לפרילנסר ובחיוב הפרילנסר ברכישת פוליסה ייעודית לביטוח אחריות מקצועית. פוליסה שעלותה הגבוהה יכולה להתגלגל לפתחו של הקבלן/היזם, ולהיות מגולמת במחיר ההתקשרות עם הפרילנסר.

  6. מועד הגשת התביעה - אין צורך לבצע מעקב אחר תוקפה של הפוליסה לאחריות מקצועית גם שנים רבות קדימה, ואין תלות בפוליסה לאחריות המבוססת על "מועד הגשת התביעה".

הכנסת מפרט הרחבות הכולל הרחבת אחריותם של פרילנסרים העובדים באמצעות חשבונית עבור המבוטח בלבד בפוליסה הקבלנית ובפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, מספק מספר יתרונות מרכזיים:

לסיכום

חשוב לדעת כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לא מכסה את אחריותם המקצועית של הפרילנסרים הללו. בין אם עסקינן במנהל עבודה שעלול להימצא אחראי לאירוע בטיחותי חמור (עד כדי תאונת עבודה קטלנית), ובין אם במנהלי פרויקטים שעלולים להיחשף לאחריות בגין נזקי רכוש או גוף.

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של היזם או הקבלן  אף היא אינה מכסה את אחריותם המקצועית של פרילנסרים המועסקים באמצעות חשבונית.

עסקינן אפוא בסוגיה מהותית מבחינת החברה הקבלנית או היזם, כמו גם מבחינת הפרילנסר עצמו. במקרים רבים, אותם פרילנסרים אינם מקפידים על ביטוחים הולמים שיעניקו להם הגנה ביום פקודה, וחשיפתם הגדולה עלולה ליצור חשיפה גם לחברה הקבלנית וגם ליזם. בקרות מקרה ביטוח, הקבלן / היזם יצטרך לסמוך על יכולת הפירעון של אותו פרילנסר, הן מבחינת הפיצויים שיכולים להיפסק כנגדם, וגם - חשוב לא פחות - לטובת ניהול מערכה משפטית על ההוצאות הגבוהות הכרוכות בה.

יתרה מכך, היה ויקבע שעל אף שלא מוגדרים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים מבחינה חוזית, במבחן המציאות החברה הקבלנית / היזם הינה המעסיקה בפועל את אותו פרילנסר, אזי האחריות של אותו עובד בגין המעשה או המחדל הרשלני שלו עלולה להיות מוטלת על החברה הקבלנית / היזם, וזאת מבלי שהפוליסות יכסו חבות זו.

בהעדר יחסי עובד-מעביד פורמאליים בין החברה הקבלנית או היזם, לבין הפרילנסר המספק את השירות, נוצרת חשיפה ביטוחית שחייבת להילקח בחשבון.

bottom of page